About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@corpkit.com

A Báthory-líceumban Schuller Hajnal vállalta az igazgatói tisztséget

Schuller Hajnal: hittel és alázattal szolgálom az iskolát – Huszonnégy éve tanítok a Kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban. Az egyetem padjairól kikerülve, címzetes tanárként kezdtem pedagógusi-szakemberi küldetésem. Pszichopedagógusként tanulás szempontjából nehézségekkel küzdő, a hagyományos oktatás keretében sorozatos kudarcot átélt magyar anyanyelvű tanulók felemelése, lelki-szellemi gyarapodása, készségfejlesztése volt a célom. Erre az egész megyéből egyedülállóan a Báthory-líceum nyújtott lehetőséget. A tanulási, illetve viselkedészavarral küzdő magyar gyerekek számára mentsvárat jelent ez a fajta nevelési-oktatási forma, nagyon sok generációnak nyújtottam segítő jobbot. 1998-ban megszereztem a mesterpedagógusi fokozatot. Ezzel párhuzamosan, 1999 óta pszichológiát és társadalomtudományokat tanítottam az egykori Római Katolikus Teológiai Líceumban. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Gyógypedagógia Kar diákjai számára a kezdetektől fogva gyakorlatvezető irányító tanár, szakmai mentor voltam – emlékezett a kezdetekre Schuller Hajnal, a Báthory-líceum igazgatója.

– Nevelői pályám során számtalan tisztséget betöltöttem. 1998 és 2005 között a Báthory-líceum pszichopedagógia tanszék irányító tanára voltam. 2005 és 2008 között a Kolozsvári Római Katolikus Teológiai Líceum, valamint az egyházi magániskolaként működő Pázmány Péter Római Katolikus Általános Iskola címzetes igazgatói tisztségét töltöttem be. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye megbízása által 2008-ig tagja voltam a Főegyházmegyei Iskolaügyi Bizottságnak, tanügyi referensként a tanügyminisztérium vokacionális oktatási törvénytervezetét kidolgozó munkacsoportjában tevékenykedtem. Sok éven át a kolozsvári római katolikus Szent Mihály-plébánia iskolaügyi egyháztanácsosi tisztségét is elláttam. 2009-ben megszereztem az I. fokozati tanári elismerést. A 2013-as tanévvel kezdődően jogilag a Kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája égisze alá csoportosította a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség a speciális integrált osztályok működését, de ezek változatlanul a Báthory-líceumban találhatók, részt vállalva mindkét iskola életéből. 2014 óta Kolozs megyei szakmódszertanos tanári feladatkört látok el magyar szakemberek, segítőpedagógusok részére. A Báthory-líceumban működő speciális integrált oktatás egyik úttörője vagyok, az iskola számos bizottságának tagja vagy irányítója voltam. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség több szakmai bizottságában tevékenykedtem. 2018-ban több száz szakember közül a legnagyobb pontszámot elérve, felvételt nyertem a tanügyminisztérium országos kurrikuláris munkacsoportjába. A speciális oktatás kerettanterve, valamint a magyar nyelv és irodalom oktatására vonatkozó speciális tanterv kidolgozásának feladatkörét láttam el. Tizenkét éve Érdemes pedagógus kitüntetéssel illeti nevelői tevékenységemet a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség. Számtalan tudományos cikk, nevelési tanulmány szerzője vagyok, éveken át a Kolozsvári Rádió Szülők iskolája című műsorának szaktanácsadója voltam. Az immár számos év óta működő Egymásért című pszichopedagógiai gyermekfolyóirat megálmodója és főszerkesztője vagyok – ismertette eddigi pályafutását Schuller Hajnal.

– Miután idén megüresedett az igazgatói tisztség a Báthory István Elméleti Líceumban, a tantestület bizalmat szavazott számomra ennek betöltésére. Nagy megtiszteltetésnek tartom, hiszen a Báthory-líceum Kolozsvár és Erdély egyik legrégibb és legrangosabb magyar oktatási intézménye. Itt működött Erdély első egyeteme, és ugyancsak innen indult az egyetemes és erdélyi kultúra több jeles alakja. Jó felidézni, hogy a számban és erőben erősen megfogyatkozott erdélyi katolikusság megsegítésére Báthory István 1579-ben a jezsuitákat hozta be Erdélybe. A Szentszék a király e kegyes szándékát örömmel jegyezte fel és támogatta. Az első 12 szerzetes 1579 szeptemberében érkezett meg Kolozsmonostorra, és december 20-án meg is nyitották iskolájukat. Báthory célja az volt, hogy a hazai műveltségi szintet egy olyan főiskola alapításával növelje, amely versenyképes tud lenni a korabeli nyugat-európai egyetemekkel. A jezsuiták behívásakor a katolikusoknak egész Erdélyben egyetlen középiskolájuk sem volt, a protestánsoknak volt néhány, de ezek is az alakulás nehézségeivel küzdöttek. Amikor tehát 1579-ben a jezsuiták a fejedelem meghívását elfogadva Erdélybe beköltöztek, bejövetelük az erdélyiekre nagy jelentőségű volt. Az iskola színvonalát bizonyítja, hogy a katolikusokon kívül más vallásúak is ide íratták be gyermekeiket; 1585-ben a diákok egynegyede protestáns volt, illetve az erdélyi román püspök is itt kívánta taníttatni unokáját. Az iskola töretlen keresettségét igazolja egy másik, 1918-ban keltezett statisztika is a vallási hovatartozást illetően: a vizsgálatot tett 419 római katolikus mellett 46 volt görögkatolikus, 2 örmény katolikus, 5 református, 10 lutheránus, 8 görögkeleti, 2 unitárius, 182 izraelita.

A jezsuita, majd ezt követően piarista örökség, az intézmény több száz éves oktatási-nevelési irányvonala mindannyiunkat kötelez. ,,Báthorys diáknak lenni rangot jelent bárhol a világon. Ezt nemcsak a híressé vált diákok, hanem a híres tanárok és nevelők kölcsönözték, illetve szerezték meg iskolánknak, akiknek sora a jezsuita alapító szerzetesekkel vagy a híres Hell Miksával kezdődik, és ma is folytatódik” – olvasható az iskola egyik évkönyvében. Az iskola keresztény szellemiségéhez méltó módon nevelni a ma gyermekét, fiatalját, felkészíteni őt a 21. század kihívásaira, modern társadalmunkban való helytállásra, szent kötelességünk. Ezért vállaltam el hittel és alázattal az iskola szolgálatának ügyét – magyarázta Schuller Hajnal.

– A Báthory-líceum napjainkban is a személyiségfejlesztés, jellemformálás magas szintű bizonyítéka. Irányelvem az alábbi kulcsfogalmak köré csoportosítanám: gyermek- és emberközpontúság, hit és tudás. Tovább kell fejleszteni azt az irányvonalat, amelynek tükrében, az iskola oktató-nevelő tevékenysége az egzakt tudományokban, a társadalom- és műszaki tudományok rejtélyeiben való jártasságot, de a gyermeki én kibontakozását, a hitbeli gyarapodást, a művészetek, sport, digitális kompetenciák stb. kialakítását és fejlesztését is rendkívül fontosnak tartja. Mindez elengedhetetlen feladata a 21. századi keresztény műveltségformálásnak. Az értelmiségi képzés előfeltétele. A szeretet misztériuma: minél többet adsz, annál gazdagabb maradsz. A gyermek-iskola-család optimális együttműködése az egészséges előhaladást kell hogy szolgálja. Gyümölcsöző kapcsolatot kell ápolnunk az iskola mindenkori alapítójával és támogatójával, a római katolikus egyházzal, de a magyar oktatási intézményekkel, ifjúsági szervezetekkel, kulturális fórumokkal, az iskolát támogató civil és közintézményekkel stb., az iskolát szemmel tartó médiával is. Az oktatási intézmény infrastrukturális fejlődése, korszerűsítése, a digitális technológia széles körű alkalmazása rendkívül sürgős feladat. Hiszek diákjaink szellemi és lelki gyarapodásában, tanári közösségünk méltó helytállásában, a Bárhory-líceum fényes jövőjében! Hitünk győzelem a világ fölött. (1 Jn 5,4). Adja Isten, hogy így legyen! – összegzett a Báthory új igazgatója.

Forrás: http://szabadsag.ro/-/atvette-kinevezeset-a-ket-uj-magyar-iskolaigazgato?fbclid=IwAR2vW940sOd5lByfFLCyPwBNKUdOv8G6g_Yyo67HPS58eKwHggXM6b-urr0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*